islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و چون (وقت خوف) در میان آنها باشی،و برای آنها نماز بر پا کردی،باید دسته ای از آنها با تو(به نماز) بایستند،و باید سلاحهایشان را با خود برگیرند . وچون سجده کردند(و نماز را تمام نمودند) باید (دسته دوم) پشت سرتان باشند، وباید آن دسته ای که نماز نخوانده اند؛ بیایند وبا تو نماز بخوانند، وباید آنها احتیاط کنند وسلاحهایشان را(در نماز) با خود بگیرند،(زیرا) کافران آرزو دارند که شما از سلاحهای ومتاعهای خود غافل شوید؛ پس یکباره بر شما یورش برند، واگر برای شما از باران رنجی بود وبیمار(و مجروح) بودید؛ بر شما گناهی نیست (و مانعی ندارد) که سلاحهای خود را (بر زمین) بگذارید،ولی (وسایل دفاعی) و احتیاط خود را بر گیرید. همانا الله برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده است

پس چون نماز را به پایان رساندید، الله را ایستاده، ونشسته وبر پهلوی خویش(خوابیده) یاد کنید، وهرگاه آرامش یافتید (و خوف زایل شد) نماز را (تمام وکامل) بر پا دارید، که همانا نماز (فریضه ای است که) در اوقات معینی بر مؤمنان واجب (و نوشته) شده است

ودر تعقیب دشمن سست نشوید.اگر شما رنج می برید؛ آنها نیز مانند شما رنج می کشند، ولی شما امیدی از الله دارید که آنها ندارند، والله دانا ی حکیم است

یقیناً (این) کتاب را بحق بر تو نازل کردیم. تا به آنچه الله به تو آموخته در میان مردم داوری کنی، ومدافع (و حمایت کننده) خائنان مباش