islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


در بسیاری از (در گوشی) و نجواهایشان خیری نیست، مگر که (با این کار) امر به صدقه دادن یا کار نیک، یا اصلاح در میان مردم کند. وهر کس برای خشنودی الله چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد

وکسی که پس از آنکه هدایت (و راه حق) برایش روشن شد؛ با پیامبر مخالفت کند، واز راهی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده؛ واگذاریم، واو را به جهنم در افکنیم، وبد جایگاهی است

قطعاً الله، شرک آوردن به او را نمی آمرزد، وجز آن (هرگناهی) را برای هر که بخواهد می آمرزد. وهر کس به الله شرک آورد، پس بدون شک در گمراهی دوری افتاده است

(مشرکان) جز الله چیزهایی (= بتهای) ماده را می خوانند و(در حقیقت) جز شیطان سر کش را نمی خوانند.

الله او را از رحمت خویش دور ساخته، واو گفت: «از بندگان تو، سهمی معین خواهم گرفت

ومسلماً آنها را گمراه می کنم، وآنان را به آرزوهای باطل افکنم، وبه آنان دستور می دهم که گوش چهار پایان بشکافند، ووادارشان می کنم؛ تا خلقت وآفرینش الله را تغییر دهند». وهر کس شیطان را به جای الله ولی ودوست خود بگیرد، قطعاً زیانی آشکار کرده است

(شیطان) به آنها وعده می دهد وآنان را به آرزو افکند، وشیطان جز فریب وباطل به آنان وعده نمی دهد

آنها (= پیروان شیطان) جایگاهشان جهنم است، وهیچ راه فراری از آن نخواهند یافت