islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و کسانی که ایمان آورده اند وکارهای شایسته انجام داده اند، بزودی آنان را درباغهایی (از بهشت) وارد می کنیم که نهرها از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، وعده الله حق است، وکیست که در گفتار (و وعده هایش) از الله راستگوتر باشد؟

(این فضلیت وبرتری) به آرزوهای شما وآرزوهای اهل کتاب نیست، هر کس کار بدی انجام دهد، به کیفر آن خواهد رسید وجز الله، یار ومددکاری برای خود نخواهد یافت

وکسی که چیزی از کارها شایسته را انجام دهد، چه مرد باشد یا زن، در حالی که او مؤمن باشد، اینان به بهشت داخل می شوند وکمترین ستمی (باندازه ی گودی پشت هسته ی خرما) به آنها نخواهد شد

وچه کسی نیک آیین تر است از کسی که روی خود را به الله سپرد (و مخلصانه تسلیم شد) ونیکو کار (و فرمانبردار) بود وآیین پاک ابراهیم را پیروی کرد؟ والله ابراهیم را به دوستی خود بر گزیده است

وآنچه در آسمانها وآنچه در زمین است، از آن الله است، والله به هر چیزی احاطه دارد

از تو (ای پیامبر) درباره ی زنان فتوا می خواهند، بگو: الله درباره آنان به شما فتوا می دهد و(همچنین) آنچه در کتاب(= قرآن کریم) بر شما خوانده می شود؛ درباره ی زنان یتیمی که آنچه را که برای آنان مقرر شده است (از مهر ومیراث وحقوق) به آنها نمی دهید، ومی خواهید که با آنها ازدواج کنید. و(نیز به شما توصیه می کند وفتوا می دهد در مورد) کودکان صغیر ناتوان، واینکه با یتیمان به عدالت رفتار کنید، وآنچه از نیکیها انجام می دهید، الله به آن آگاه است