islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و اگر زنی، از ناسازگاری یا اعراض شوهرش بیم داشت، پس بر آن دو گناهی نیست که با هم صلح کنند، وصلح، بهتر است،ـ اگر چه نفسها را بخل فرا گرفته است ـ واگر نیکی کنید وپرهیزگاری پیشه سازید(و گذشت کنید) قطعاً الله به آن چه انجام می دهید؛ آگاه است

وهر چند بکوشید هرگز نمی توانید (از نظر محبت قلبی) در میان زنان عدالت بر قرار کنید. پس یکسره به سوی یکی میل نکنید، که دیگری را بلاتکلیف (و سر گشته) رها کنید، واگر راه اصلاح پیش گیرید، وپرهیزگاری کنید، الله آمرزنده ی مهربان است

واگر آن دو از یکدیگر جدا شوند، الله هر کدام از آنها را با فضل وکرم خود بی نیاز می کند، والله گشایشگر حکیم است

وآنچه در آسمانها وآنچه در زمین است از آن الله است، وما به کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) به آنها داده شدند و(نیز) به شما سفارش کردیم که «از الله بترسید» (و یکتا پرست باشید) واگر کافر شوید(بدانید) آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است از آن الله است، والله بی نیاز(و) ستوده است

وآنچه در آسمانها وآنچه در زمین است از آن الله است، والله برای کارسازی کافی است

ای مردم! اگر او بخواهد، شما را از میان می برد ودیگران را(به جای شما) می آورد، والله بر این (کار) تواناست

هر کس که پاداش دنیوی بخواهد؛ پس (بداند که) پاداش دنیا وآخرت نزد الله است. والله شنوا ی بینا است