islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


کسانی که همواره انتظار می کشند (و مراقب شما هستند) اگر فتح وپیروزی از جانب الله نصیب شما گردد، می گویند: «مگر ما شما نبودیم؟» واگر بهره ای نصیب کافران گردد، گویند: « مگر ما بر شما چیره نشده ایم (و پشتیبان شما نبودیم) وشما را از (آسیب) مؤمنان بازنداشتیم؟». پس الله در روز قیامت میان شما داوری می کند، والله هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار نداده است

بی شک منافقان (بگمان خودشان) الله را فریب می دهند، در حالی که او آنها را فریب می دهد، وچون به نماز برخیزند؛ با سستی وکاهلی بر می خیزند، در چشم مردم خود نمایی می کنند و(در نمازشان) الله را جز اندکی یاد نمی کنند

(منافقان) بین این دو (گروه مؤمنان وکافران) دو دل وسرگشته اند. نه با اینانند ونه با آنان اند، وهر کس را که الله گمراهی کند، راهی برای او نخواهی یافت

ای کسانی که ایمان آوردید! کافران را به جای مؤمنان دوستان (خود) نگیرید،آیا می خواهید (با این کار) برای الله دلیل آشکاری بر ضد خود پدید آورید؟

همانا منافقان در پایین ترین طبقه (= درکات) آتش (جهنم) هستند، وهرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت

مگر آنان که توبه کردند وجبران واصلاح نمودند، وبه الله تمسک جستند ودین خود رابرای الله خالص گرداندند، پس اینان با مؤمنان خواهند بود، والله به زودی مؤمنان را پاداش بزرگی خواهد داد

الله چه نیازی به عذاب شما دارد اگر سپاسگزاری کنید وایمان آورید؟! والله شکرگزار داناست