islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


الله بانگ برداشتن به سخنان ناروا را دوست ندارد، مگر (از جانب) آن کس که مورد ستم واقع شده باشد، والله شنوای داناست

اگر کار نیک آشکار کنید یا آن را پنهان دارید، یا از بدی و(ستمی که به شما رسیده) گذشت نمايید، پس (بدانید که) الله آمرزنده ی تواناست

همانا کسانی که به الله وپیامبرانش کفر می ورزند ومی خواهند میان الله وپیامبرانش جدایی بیندازند؛ ومی گویند: «به بعضی ایمان می آوریم؛ وبعضی را انکار می کنیم » ومی خواهند بین این (وآن) راهی (برای خود) برگزینند

آنها در حقیقت کافرند،و برای کافران عذاب خوارکننده ای؛ آماده کرده ایم

وکسانی که به الله وپیامبرانش ایمان آورده ومیان هیچ یک ازآنان جدائی نیفکندند؛ اینان (الله) بزودی پاداششان راخواهد داد، والله آمرزنده ی مهربان است

اهل کتاب (= یهودیان) از تو می خواهند که کتابی از آسمان (یکجا) بر آنها نازل کنی، همانا آنها از موسی، بزرگتر از این را خواستند وگفتند:« الله را آشکارا به ما نشان بده». پس بخاطر این ظلم وستمکاری شان صاعقه آنها را فرو گرفت، سپس بعد از آنکه معجزه ودلایل روشن برایشان آمد، گوساله را (به خدائی) گرفتند، وما از آن گناه در گذشتیم (و بخشیدیم). وبه موسی حجت (و برهان) آشکاری دادیم

وبخاطر گرفتن پیمان از ایشان (کوه) طور را بر فراز آنها بر افراشتیم وبه آنها گفتیم: «سجده کنان به دروازه (بیت المقدس) داخل شوید». و(نیز) به آنان گفتیم: در روز شنبه تجاوز نکنید (و از صید ماهی دست بکشید) واز آنان پیمان محکمی گرفتیم