islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


(گوشت) مردار، وخون وگوشت خوک وآنچه (هنگام ذبح) نام غیر الله بر آن برده شود، و(حیوانات) خفه شده، وبا ضربه مرده، واز بلندی افتاده، وبه ضرب شاخ (حیوان دیگری) مرده، وآنچه درندگان خورده باشند،- مگر آنکه ذبح (شرعی) کرده باشید-، وآنچه برای بتها ذبح شده، وآنکه با تیرهای فال؛ بخت وقسمت طلب کنید (همه) بر شما حرام شده، و(روی آوردن به تمام) اینها فسق ونافرمانی است. امروز کافران از آیین شما مأیوس شدند، بنابراین از آنها نترسید واز من بترسید، امروز دین شما را کامل کردم ونعمت خود را بر شما تمام نمودم، واسلام را (بعنوان) دین برای شما بر گزیدم. اما هر کس که از گرسنگی درمانده شود ومایل به گناه نباشد (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورد) پس (بداند که) الله آمرزنده ی مهربان است

از تو می پرسند چه چیز برای آنها حلال شده است؟ بگو: پاکیزه ها برای شما حلال گردیده و(نیز) آنچه از (صید) حیوانات شکاری وسگهای آموخته (و تربیت شده) که از آنچه الله به شما آموخته است به آنها آموخته اید (بر شما حلال است) پس آنچه برای شما (صید می کنند) و نگاه می دارند، بخورید، ونام الله را (به هنگام فرستادن حیوان برای شکار) بر آن ببرید، واز الله بترسید، بی گمان الله زود شمار است

امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده، و(همچنین) طعام اهل کتاب برای شما حلال است، وطعام شما برای آنها حلال است و(نیز) زنان پاکدامن از مسلمانان وزنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده، هر گاه که مهر آنها را بپردازید، در حالی که پاکدامن باشید، نه زنا کار ونه دوست پنهانی گیرنده (برای شما حلال است) وکسی که به (ارکان) ایمان کفر ورزد، همانا عملش تباه شده است واو در آخرت از زیانکاران خواهد بود