islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


یهود ونصاری گفتند :« ما فرزندان الله ودوستان او هستیم». بگو :« پس چرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما (هم) بشری هستید از آنچه آفریده است، هر کس رابخواهد می آمرزد وهر کس رابخواهد عذاب می کند وفرمانروایی آسمانها وزمین وآنچه میان آن دو است از آن الله است وبازگشت (همه) به سوی اوست»

ای اهل کتاب! پیامبر ما پس از (انقطاع وحی) و فترتی از پیامبران به سوی شما آمد، که حقایق را برایتان بیان کند، تا مبادا (روز قیامت) بگویید: « نه بشارت دهنده ای به سوی ما آمد ونه بیم دهندای» پس بتحقیق (اینک) پیامبر بشارت دهنده وبیم دهنده به سوی شما آمده است. والله بر همه چیز تواناست

(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت:« ای قوم من، نعمت الله را بر خود بیاد آورید، آنگاه که در میان شما، پیامبرانی قرار داد وشما را فرمانروا (و شاهان) قرار داد وچیزهایی به شما بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود

ای قوم! به سرزمین مقدس که الله برایتان مقرر نموده است، وارد شوید، وبه پشت سر خود باز نگردید(و عقب گرد نکنید) که زیانکار خواهید شد»

گفتند: « ای موسی! بی گمان در آنجا قومی (زورمند) و ستمگرند، وما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن بیرون شوند، پس اگر آنها از آن بیرون شوند، قطعاً ما وارد خواهیم شد»

دو تن از مردانی که (از الله) می ترسیدند والله به آنها نعمت ارزانی داشته بود گفتند: «شما از دروازه بر آنان پس هنگامی که وارد شدید، قطعاً شما پیروز خواهید شد، وبر الله توکل کنید؛ اگر ایمان دارید