islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فسادی در زمین شده باشد؛ بکشد، چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد وهر کس انسانی را از مرگ نجات دهد؛ چنان است که گویی همه ی مردم را زنده کرده است، وبی گمان پیامبران ما، با دلایل روشن برای آنها آمدند، بازهم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تجاوز واسراف کردند

سزای کسانی که با الله وپیامبرش می جنگند، ودر زمین به فساد می کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست (راست) وپای (چپ) آنها بعکس یکدیگر بریده شود، ویا از سر زمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنها در دنیاست، ودر آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت

مگر کسانی که پیش ازآنکه بر آنان دست یابید، توبه کنند،پس بدانید که همانا الله آمرزنده ی مهربان است

ای کسانی که ایمان آورده اید!ازخدا بترسید،وبه سوی اوتقرب جویید ودر راه او جهاد کنید،باشد که رستگارشوید

یقینا کسانی که کافرشدند،اگرتمام آنچه در روی زمین است وهما نند آن،متعلق به آنها باشد،و همه ی آن را برای نجات ازعذاب روز قیامت فدیه بدهند،از آنان یذیرفته نخواهدشد،وعذاب دردناکی خواهند داشت