islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


می خواهند از آتش (جهنم) بیرون شوند،ولی نمی توانند از آن بیرون شوند (و راه گریزی نیست) وبرای آنها عذابی پایدار است

دست مرد دزد وزن دزد را به سزای عملی که مرتکب شده اند؛ بعنوان یک عقوبتی از جانب الله؛ قطع کنید، والله نیرومند حکیم است

پس هر کس که بعد از (گناه) و ستمش توبه کند و(اعمال خود را) اصلاح وجبران نماید، همانا الله توبه او را می پذیرد، بی گمان الله آمرزنده ی مهربان است

آیا نمی دانی که فرمانروایی آسمانها وزمین از آن الله است؟! هر کس را بخواهد عذاب می کند وهر کس را بخواهد می بخشد، والله بر هر چیزی قادر است

ای پیامبر! کسانی که در (راه) کفر شتاب می کنند؛ تو را اندوهگین نسازند، (چه) از کسانی که به زبانشان می گویند: «ایمان آوردیم» وقلب آنها ایمان نیاورده است، و(چه) از کسانی که یهودی هستند؛ گوش سپردگان به دروغند، وبرای گروهی که نزد تو نیامده اند (برای جاسوسی) گوش فرا می دهند، آنها سخنان (الله) را از جایگاهشان تحریف می کنند. و(به یکدیگر) می گویند: «اگر این (حکم تحریف شده) به شما داده شد، پس بپذیرید، واگر آن را به شما داده نشد (از او) دوری کنید». وهر کس که الله گمراهی اش را خواسته باشد، هرگز در برابر الله برای او اختیار نداری (و نمی توانی از او دفاع نمانی) آنها کسانی هستند که الله نخواسته دلهایشان را پاک کند، برای آنان در دنیا رسوایی، ودر آخرت برایشان عذاب بزرگی است