islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و در پی آنها (= پیامبران پیشین) عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده ی توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود، وانجیل را که در آن هدایت ونور بود به او دادیم که تصدیق کننده ی تورات پیش از او بود، وهدایت وموعظه ای برای پرهیزگاران بود

واهل انجیل باید به آنچه الله در آن نازل کرده حکم کنند، وهر کس به آنچه الله نازل کرده حکم نکند؛ نافرمانند

و(این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده ی کتابهای که پیش از آن است وبر آنها شاهد ونگاهبان است، پس به آنچه الله نازل کرده است در میان آنها حکم کن واز هوی وهوسهای آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام الهی روی مگردان) ما برای هر کدام از شما، آیین وطریقه روشنی قرار دادیم واگر الله می خواست همه ی شما را یک امت قرار می داد، ولی (الله می خواهد) شما در آنچه به شما داده است بیازماید، پس در نیکیها بر یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همه ی شما به سوی الله است، آنگاه از آنچه در آن اختلاف می کردید به شماخبر می هد

ودر میان آنها (= یهود) بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن، واز هوسهای آنان پیروی مکن، واز آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند، واگر آنها (از حکم تو) روی گردانند، پس بدان که الله می خواهد آنان را به (خاطر) پاره ای از گناهانشان مجازات کند، وبی گمان بسیاری از مردم نافرمانند

آیا آنها حکم جاهلیت را می خواهند؟!چه کسی بهتر از الله، برای گروهی که یقین دارند، حکم می کند؟!