islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ای کسانی که ایمان آوردید! یهود ونصاری را به دوستی بر نگزینید، آنان دوستان یکدیگرند، وکسانی که از شما با آنها دوستی کنند، از آنها هستند، هماناخداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند

پس کسانی را که در دلهایشان بیماری (= نفاق) است می بینی که در (دوستی با) آنان می شتابتند(و) می گویند: «می ترسیم که آسیبی به ما برسد» پس نزدیک است که الله پیروزی یا چیزی (دیگر) از سوی خود (برای مسلمانان) پیش آورد، آنگاه (این افراد) از آنچه در دل خود پنهان داشتند، پشیمان گردند

وآنهای که ایمان آورده اند می گویند: «آیا اینها (= منافقان) همان کسانی هستند که با نهایت تأکید به الله سوگند یاد می کردند، که آنان با شما هستند؟!» اعمالشان تباه شد، وزیانکار شدند

ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما که از دین خود برگردد(به الله زیانی نمی رساند) الله بزودی گروهی را می آورد که آنها را دوست دارد وآنها (نیز) او را دوست دارند، (آنان) در برابر مؤمنان فروتن ودر برابر کافران سر سخت وگردان فراز هستند، در راه الله جهاد می کنند واز سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند، این فضل الله است که به هر کس بخواهد می دهد، والله گشایشگر داناست

یار وولی شما تنها الله است، وپیامبراش وآنها که ایمان آورده اند، (همان)کسانی که نماز را بر پا می دارند وآنان با خشوع وفروتنی زکات را می دهند

وهر کس الله وپیامبر او وکسانی که ایمان آورده اند، دوست بدارد، (او از حزب الله است) و یقیناً حزب الله پیروز است

ای کسانی که ایمان آورده اید! آنان که دین شما را به تمسخر وبازی گرفته اند؛ از (اهل کتاب) کسانی که پیش از شما کتاب داده شده اند و(همچنین) کفار را؛ دوست نگیرید. واگر ایمان دارید از الله بترسید