islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود وعیسی پسر مریم لعنت شدند، این بخاطر آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند و(از حد) تجاوز می نمودند

آنها از کار زشتی که انجام می دادند، یکدیگر را نهی نمی کردند، قطعاً بد کاری انجام می دادند!

بسیاری از آنها را می بینی که با کافران (و بت پرستان) دوستی می کنند، چه بد است آنچه نفسهایشان برای آنان پیش فرستاده است، که الله بر آنها خشم بیاورد، وآنان در عذاب جاودانه خواهند ماند

واگربه الله وپیا مبر وآنچه براو نازل شده،ایمان می آوردند (هرگز) آنان (کافران) را به دوستی برنمی گزیدند،ولی بسیاری از آنها فاسقند

به یقین دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را؛ یهود ومشرکان خواهی یافت،ونزد یکترین دوستان به مؤمنان را؛ کسانی می یابی که می گویند :«ما نصاری هستیم ». این بخاطر آن است که از(میان) آنها کشیشان وتارکان دنیا هستند،وآنها تکبّر نمی ورزند

و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشمهای آنها را می بینی که اشک ریزان می شود، بخاطر حقیقتی که در یافته اند، ومی گویند:« پروردگارا! ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس