islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


چرا به الله وآنچه از حق به ما رسیده است، ایمان نیاوریم، در حالی که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان در آورد»

پس الله به خاطر این سخن که گفتند، به آنها باغهایی (از بهشت) پاداش داد که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است، وجاودانه در آن خواهند ماند، واین است جزای نیکو کاران

وکسانی که کافر شدند وآیات ما را تکذیب کردند، آنها اهل دوزخند

ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه ای را که الله برای شما حلال کرده است (بر خود) حرام نکنید، واز حد تجاوز ننمایید، همانا الله متجاوزان را دوست نمی دارد

واز چیزهای حلال (و) پاکیزه ای که الله به شما روزی داده است؛ بخورید، واز خداوندی که به او ایمان دارید؛ بترسید

الله شما را بخاطر سوگندهای لغو (و بیهوده) تان مؤاخذه نمی کند، ولی شما را بخاطر سوگندهایی که (از روی قصد) محکم کرده اید؛ مؤاخده می کند، پس کفاره ی آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانواده ی خود می خورانید، یا لباس پوشانید آنها، ویا آزاد کردن یک برده، پس اگر کسی (هیچ یک از اینها) نیابد، سه روز روزه بگیرد، این کفاره ی سوگندهای شماست، هر گاه که سوگند یاد کردید (و به آن وفا نکردید) وسوگندهای خود را حفظ کنید (و نشکنید) این چنین الله آیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که شکر گزارید

ای کسانی که ایمان آورده اید! همانا شراب وقمار وبتها، وتیرهای قرعه، پلید واز عمل شیطان است. پس از آنها دوری کنید، تا رستگار شوید