islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


همانا شیطان می خواهد با شراب وقمار در میان شما عداوت وکینه ایجاد کند وشما را از یاد الله واز نماز باز دارد؛ پس آیا شما خودداری خواهید کرد ؟!

والله را اطاعت کنید و(نیز) پیامبر را اطاعت کنید و(از نافرمانی) برحذرباشید، پس اگر روی گرداندید؛ بدانید که بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست

بر کسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده اند گناهی در آنچه خورده اند نیست؛ اگر پرهیزکاری کنند وایمان آورند وکارهای شایسته انجام دهند، سپس پرهیز کاری کنند وایمان آورند، سپس پرهیز کاری کنند ونیکی نمایند، والله نیکوکاران را دوست می دارد

ای کسانی که ایمان آورده اید!الله شما را به چیزی از شکار که دستها ونیزه هایتان به آن می رسد؛ آزمایش می کند تا الله معلوم بدارد چه کسی در نهان از او می ترسد، پس هر کس بعد از آن تجاوز کند؛ برایش عذاب دردناکی خواهد بود

ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال احرام شکار را نکشید، وهر کس از شما به عمد آن را بکشد؛ باید کفاره ای همانند آن از چهارپایان بدهد (بشرطی) که دو نفر عادل از شما (برابر بودن) آن را تصدیق کنند و(بصورت) قربانی به کعبه برساند یا (به جای قربانی) اطعام مساکین کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر عمل خود را بچشد، الله از آنچه گذشته در گذشت، وهر کس که (به این گناه) باز گردد؛ الله از او انتقام می گیرد، والله نیرومند (و)انتقام گیر است