islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


عیسی پسر مریم(دعا کرد) و گفت:« پروردگارا!خداوندا! از آسمان سفره ای بر ما بفرست تا برای اول وآخر ما عیدی باشد ونشانه ای از تو، وبه ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی»

الله (دعای او را اجابت کرد) و فرمود:« من آن را بر شما نازل می کنم؛ اما هر یک از شما که بعد از آن کافر شود، او را چنان عذابی می کنم که هیچ کس از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم!»

و(بیاد بیاور) که الله می فرماید:«ای عیسی پسرمریم! آیا تو به مردم گفتی که من ومادرم را به عنوان دو معبود به جای الله انتخاب کنید؟» (عیسی) گوید: « تو منزهی! من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم! اگر چنین سخنی را گفته باشم؛ بی گمان تو می دانی، تو از آنچه در ضمیر من است آگاهی ومن از آنچه در ذات (پاک) توست؛ نمی دانم، یقیناً تو خود دانای رازهای نهانی

من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم (به آنها گفتم:) خداوندی را بپرستید که پروردگار من وپروردگار شماست وتا زمانی که در میان آنها بودم مراقب وگواهشان بودم وچون مرا بر گرفتی تو خودت مراقب آنها بودی وتو بر هر چیز گواهی

اگر آنها را عذاب کنی آنان بندگان تو هستند واگر آنها را بیامرزی تو نیرومند حکیمی»

الله فرمود:« امروز؛ روزی است که راستی راستگویان به آنها سود می بخشد، برای آنها باغهای (از بهشت) است که نهرها از زیر (درختان) آن جاری است وتا ابد، جاودانه در آن می مانند، الله از آنها خشنود است وآنها از او خشنودند، این رستگاری بزرگ است»

فرمانروایی آسمانها وزمین وآنچه در آنهاست از آن الله است؛ واو بر هر چیز تواناست