islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ستایش برای خداوندی است که آسمانها وزمین را آفرید وتاریکها ونور را پدید آورد، وبا این همه آنهایی که کافران شدند با پروردگار خویش دیگری را برابر می دارند (و به اوشرک می آورند)

او کسی است که شما را از گل آفرید، سپس مدتی را مقرر کرد، و(برای قیامت) مدتی معین نزد اوست، با این همه شک می کنید

واوست الله معبود در آسمانها ودر زمین، نهان شما وآشکار شما را می داند، وآنچه به دست می آورید (و انجام می دهید) می داند

وهیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برای آنان نمی آید، مگر اینکه رویگردان می شوند

به راستی آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد، تکذیب کردند، پس به زودی خبر چیزهایی که به مسخره می گرفتند به آنهاخواهد رسید

آیا ندیدند که پیش از آنها چه قدر از امتها را هلاک کردیم؟ (امتهای) که در زمین به آنها (قدرت) و افتدار داده بودیم که به شما (چنان قدرت) و اقتداری نداده ایم، وبارانهای پی در پی از آسمان بر آنها فرستادیم، واز زیر (آبادیهای) آنها رودها را جای ساختیم، آنگاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کردیم، وپس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم

واگر کتابی (نوشته) بر کاغذ بر تو نازل کنیم، که آن را با دستهای خود لمس کنند؛ قطعاً کسانی که کافر شدند، می گویند:« این (چیزی) جز جادویی آشکار نیست»

وگفتند:« چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟ (تا او را تصدیق کند؟)» واگر فرشته ای می فرستادیم، (و ایمان نمی آوردند) قطعاً کار به پایان می رسید، سپس به آنها (هیچگونه) مهلتی داده نمی شد (و هلاک می شدند)