islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و اگر او (= فرستاده) را فرشته ای قرار می دادیم، حتماٌ وی را به صورت یک مرد در می آوردیم، باز هم (به گمان آنان کار را بر آنها) مشتبه می ساختیم همانگونه که آنها (بر خود ودیگران) مشتبه می سازند (و جای شبه باقی می ماند)

(ای پیامبر) بتحقیق پیامبران پیش از تو (نیز) مسخره شدند، پس (سزای) آنچه مسخره اش می کردند؛ بر سر تمسخر کنندگان فرود آمد (و آنها را احاطه کرد)

بگو: «در زمین گردش کنید، سپس بنگرید سر انجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است»

بگو: «آنچه در آسمانها وزمین است، از آن کیست؟» بگو: «از آن الله است، که رحمت را بر خود مقرر داشته است، قطعاً شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست، گرد خواهد آورد، کسانی که به خویش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آورند

واز آن اوست، آنچه در شب وروز آرام گیرد، واو شنوایی داناست»

بگو: «آیا غیر الله را ولی ویاور گیرم؟ (خدایی) که پدید آورنده ی آسمانها وزمین است، اوست که روزی می دهد، وبه او روزی نمی دهند». بگو:«من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است، و(فرمان یافته ام که) از مشرکان نباش»

بگو: «همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم، از عذاب روز بزرگ می ترسم»

هر کس که در آن روز (عذاب را) از او بگردانند (و به وی عذاب نرسد) قطعاً (الله) به او رحم نموده است؛ واین پیروزی آشکار است

اگر الله (بخواهد) زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی تواند آن را دفع کند، واگر خیری به تو رساند، پس او بر همه چیز تواناست

واوست که بر بندگان خود مسلط وچیره است، واو حکیم آگاه است