islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


بگو: «چه چیز در گواهی بزرگتر (و برتر) است؟» بگو: «الله، میان من وشما گواه است، واین قرآن بر من وحی شده تا شما وتمام کسانی را که به آنها می رسد؛ با آن بیم دهم، آیا براستی شما گواهی می دهید که با الله معبودهای دیگری هستند؟» بگو: «من گواهی نمی دهم» بگو: «همانا او تنها معبود یگانه است، ومن از آنچه با او شریک قرار می دهید، بیزارم»

کسانی که به آنها کتاب داده ایم، به خوبی او را می شناسند، همان گونه که فرزندان خود را می شناسند، کسانی که به خویش زیان رسانده اند پس ایمان نمی آورند

وچه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر الله دروغ ببندد، یا آیاتش را تکذیب کند؟ به راستی ستمکاران رستگار نخواهند شد

وروزی که همه آنها را گرد آوریم، سپس به کسانی که شرک ورزیده اند؛ می گوییم: «معبودهایی که آنها را شریک الله می پنداشتید؛ کجا هستند؟»

آنگاه پاسخ وعذرشان جز این نباشد که گویند: «به الله پروردگارمان سوگند، که ما مشرک نبودیم!»

بنگر چگونه بر خویشتن دروغ گفتند، وآن دروغهایی که ساخته بودند همه محو ونابود شد

واز آنان کسانی هستند که به تو گوش فرا می دهند، وما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند،و در گوشهایشان سنگینی (قرار داده ایم) واگر تمام معجزه ها را ببینند، به آن ایمان نمی آورند، تا اینکه نزد تو آیند وبا تو مجادله کنند، کسانی که کافر شدند، گویند: «این جز افسانه های پیشینیان نیست»

وآنها (مردم را) از (پیروی) او (= پیامبر) باز می دارند، وخود (نیز) از او دور می شوند، آنها جز خویشتن (کسی) را هلاک نمی کنند ونمی دانند

واگر (آنها را) هنگامی که در برابر آتش نگه داشته اند؛ ببینی (شگفت زده می شوی) پس می گویند: «ای کاش باز گردانده می شدیم، وآیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم، واز مؤمنان می بودیم