islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


(نه چنین نیست) بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می کردند برایشان آشکار شده، واگر باز گردانده شوند، بی تردید به آنچه از آن نهی شده بودند؛ باز می گردند، واینان دروغگو یانند

وگفتند: «هیچ چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست، وما هرگز بر انگیخته نخواهیم شد»

واگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان باز داشته شده اند ببینی (شگفت زده می شوی، والله به آنها) می فرماید: «آیا این حق نیست؟» گویند: «چرا قسم به پروردگارمان (حق است)(الله) می فرماید: « پس به سزای آنکه کفر می ورزیدید عذاب را بچشید»

آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند؛ قطعاً زیان دیدند، هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید، گویند: «ای افسوس بر ما که درباره ی آن کوتاهی کردیم». وآنها (بار) گناهانشان را بر پشت های خود حمل می کنند، چه بد باری است آنچه را حمل می کنند

زندگی دنیا چیزی جز بازیچه وسرگرمی نیست، وقطعاً سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند، بهتر است، آیا نمی اندیشید؟!

یقیناً ما می دانیم که آنچه می گویند، تو را غمگین می کند، پس آنها (در حقیقت) تو را تکذیب نمی کنند، بلکه (این) ستمکاران، آیات الله را انکار می کنند

وبراستی پیامبرانی پیش از تو تکذیب شدند، ودر برابر تکذیب ها صبر کردند و(در این راه) آزاردیدند؛ تا یاری ما به آنها رسید، وهیچ کس نمی تواند کلام الله را تغییر دهد، وبی گمان اخبار پیامبران به تو رسیده است

واگر روی گردانی آنها بر تو گران آمده است،پس اگر می توانی نقبی در زمین (بزنی) یا نردبانی به آسمان بجوی، آنگاه نشانه ای (دیگر) برای آنها بیاوری! (پس چنان کن). واگر الله بخواهد آنها را بر هدایت گرد می آورد، پس هرگز از نادانان مباش