islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم؛ تا بگویند:« آیا اینها هستند که الله از میان ما بر آنان منت نهاده (و نعمت هدایت بخشیده)است؟!» آیا الله به سپاسگزاران دانا تر نیست؟

وهرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند (به آنها) بگو:« سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده که هر کس از شما از روی نادانی کار بدی مرتکب شود؛ سپس بعد از آن توبه ودرستکاری کند، البته او آمرزنده ی مهربان است»

واین چنین آیات را به تفصیل بیان می کنیم وتا راه مجرمان (و گناهکاران) آشکار گردد

بگو:« من از پرستش کسانی که غیر از الله می خوانید؛ نهی شده ام». بگو:«من از هوسهای شما پیروی نمی کنم که اگر چنین کنم؛ قطعاً گمراه شده ام واز هدایت یافتگان نخواهم بود»

بگو :«من دلیل روشنی از پروردگارم دارم وشما آن را تکذیب کرده اید وآنچه شما بدان شتاب دارید(از نزول عذاب) نزد من نیست؛ حکم وفرمان تنها از آن الله است، حق را بیان می کند واو بهترین جدا کنندهی (حق از باطل) است»

بگو:«اگر آنچه که شما بدان شتاب دارید (از نزول عذاب) نزد من بود (بر شما نازل می کردم) و کار میان من وشما به پایان می رسید، والله به ستمکاران داناتر است»

وکلیدهای غیب نزد اوست؛ وجز او کسی آنها را نمی داند، آنچه را در خشکی ودریاست می داند، وهیچ برگی (از درختی) نمی افتد؛ مگر اینکه آن را می داند، ونه هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین ونه هیچ تر وخشکی (وجود دارد) مگر اینکه در کتابی آشکار (= لوح محفوظ ثبت) است