islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و او کسی است که (روح) شما را درشب (هنگام خواب) می گیرد وآنچه در روز کرده اید می داند، سپس شما را در آن (روز از خواب) بر می انگیزد تا موعد مقرر فرا رسد، سپس بازگشت شما به سوی اوست، آنگاه شما را از آنچه انجام می دادید؛ آگاه می سازد

واو بر بندگانش چیره است ونگهبانانی (از فرشتگان) بر شما می فرستد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد؛ فرستادگان ما (ملک الموت ودستیارانش) جانش را می گیرند، وآنها (در انجام مأموریت خود) کوتاهی نمی کنند

سپس به سوی الله که مولای حقیقی آنهاست باز می گردند، بدانید که حکم (و داوری) مخصوص اوست، واو زود شمار ترین حسابگران است

بگو: «چه کسی شما را از تاریکیهای خشکی ودریا رهایی می بخشد؟! او را با تضرع وزاری و(در) پنهانی می خوانید (و می گویید:) اگر ما را از این (خطرات وبلاها) رهایی بخشد؛ مسلماً از شکر گزاران خواهیم بود»

بگو:«الله شما را ازاینها وازهراندوهی می رهاند، باز هم شما شرک می ورزید»

بگو:« او قادر است بر آنکه عذابی از بالای (سر) تان یا از زیر پایتان؛ بر شما بفرستد، یا شما را بصورت گروه گروه (و پراکنده) با هم بیامیزد و(طعم) جنگ (ودو دستگی) را به هر یک از شما بوسیله ی دیگری بچشاند». بنگر، چگونه آیات را گوناگون بیان می کنیم؛ تا آنان دریابند

قوم تو آن(= قرآن) را تکذیب کردند در حالی که آن حق است. بگو: «من بر شما نگهبان نیستم»

هر خبری (سر انجام) و قرار گاهی دارد، وبه زودی خواهید دانست

وهر گاه کسانی را دیدی که در آیات ما (از روی عناد ومسخره) به بحث وگفتگو می پردازند، از آنان روی بگردان؛ تا به سخن دیگری بپردازند. واگر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس هرگز بعد از یاد آوردن با گروه ستمگران منشین