islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و چیزی از حساب (و گناه) آنها بر (عهده) پرهیزگاران نیست، ولی (همنشینی باید) برای پند دادن (و یاد آوری) باشد، شاید که پرهیزگاری پیشه کنند

وکسانی را که آیین خود را به بازیچه وسرگرمی گرفتند، وزندگی دنیا، آنها را فریب داده است، رها کن، وبا این (قرآن) اندرز شان بده، تا مبادا کسی به (کیفر) آنچه کرده است، (از کردار بد وگناه) گرفتار (و هلاک) شود، (و در قیامت) جز الله؛ نه یاوری دارند، ونه شفاعت کننده ای، و(چنین افرادی) هر فدیده ای را به جای خود بدهند، از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی هستند که به (کیفر) آنچه کرده اند؛ گرفتار شده اند، نوشابه ای از آب جوشیده برای آنهاست وعذاب دردناکی؛ بخاطر اینکه کفر می ورزیدند

بگو: «آیا غیر از الله، چیزی را بخوانیم که نه ما را سود می دهد ونه زیان می رساند؟! وبه عقب بر گردیم بعد از آنکه الله ما را هدایت کرده است؟! همچون کسی که شیطان او را (با وسوسه) در زمین گمراه کرده وسر گردان مانده است، در حالی که او یارانی دارد، او را به هدایت دعوت می کنند، (و می گویند:) به سوی ما بیا». بگو:« به راستی هدایت الله، هدایت (واقعی) است، وبه ما امر شده که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم

واینکه نماز را بر پا دارید، واز او بترسید، وتنها اوست که به سویش محشور می شوید»

واوست (آن خالق یکتا) که آسمانها وزمین را به حق آفرید، وروزی که می فرماید: «باش» پس موجود می شود، گفتار او حق است، وروزی که در صور (= شیپور) دمیده می شود؛ فرمانروایی از آن اوست، دانای پنهان وآشکار است، واو حکیم آگاه است