islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


آنان که ایمان آورده اند، وایمان خود را به شرک نیالودند، ایمنی از آن آنهاست؛ وآنها هدایت شدگانند»

واینها حجت ودلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم، درجات هر کس را بخواهیم بالا می بریم،همانا پروردگار تو، حکیم داناست

واسحاق ویعقوب را به او بخشیدیم، وهر یک را هدایت کردیم، ونوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، واز فرزندان او داوود، وسلیمان، وایوب ویوسف وموسی وهارون را (هدایت کردیم) واین چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم

و(نیز) زکریا ویحیی وعیسی والیاس را (هدایت نمودیم) همه از صالحان بودند

واسماعیل والیسع، ویونس ولوط را (هدایت کردیم) وهمه را بر جهانیان برتری داده ایم

و(نیز) از پدرانشان وفرزندانشان وبرادرانشان و(برخی را برتری دادیم) وبرگزیدیم وبه راه راست هدایت نمودیم

این هدایت الله است، که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت می کند. واگر شرک می ورزیدند؛ هرآینه آنچه را که انجام داده بودند از (اعمال نیک) آنها نابود می شد

آنها کسانی هستند که کتاب وحکمت ونبوت به آنان دادیم، پس اگر این (مشرکان) به آن (آیات قرآن) کفر ورزند، بتحقیق ما گروهی را بر آن می گماریم که نسبت به آن کافر نیستند

آنها کسانی هستند که الله هدایتشان کرده است؛ پس به روش آنان اقتدا کن، بگو: « من در برابر این (رسالت) پاداشی از شما نمی طلبم، این (رسالت ودعوت) چیزی جز (پند) و یاد آوری برای جهانیان نیست