islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و آنها (مقام وعظمت) الله را آن گونه که شایسته است؛ نشناخته اند، که گفتند: «الله بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده است» بگو:« کتابی را که موسی برای روشنایی وهدایت مردم آورد، چه کسی نازل کرده است؟! (شما) آن را به صورت نوشته های پراکنده قرار می دهید، قسمتی را آشکار وبسیاری را پنهان می کنید، وچیزی هایی به شما آموزش داده شده که نه شما می دانستید ونه پدرانتان، (از آن با خبر بودند)» بگو: « الله (آن را نازل کرده است)» سپس آنها را با سخنان باطل شان، رها کن تا (سر گرم باشند) وبازی کنند

واین (قرآن) کتابی است مبارک که نازل کردیم، که آنچه را پیش از آن (از کتابهای آسمانی) آمده تصدیق می کند، وتا اهالی مکه وکسانی را که گرد آن ساکنند؛ بیم دهی، وکسانی که به آخرت ایمان دارند به آن (نیز) ایمان می آورند، وآنان بر نمازهای خود محافظت می کنند

وچه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به الله ببندد، یا بگوید: «به من وحی شده است». در حالی که به او وحی نشده است، وکسی که بگوید: «من (نیز) همانند آنچه الله نازل کرده است، نازل می کنم!» و(شگفت زده می شوی) اگر ببینی هنگامی که (این) ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته اند، وفرشتگان (قبض روح) دستها را گشوده (و به آنان می گویند:) «جانهایتان را بیرون آورید! امروز عذاب خفت باری در برابر آنچه ناحق بر الله می گفتید، ونسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، خواهید دید»

و(در روز قیامت الله می فرماید:) «همانا شما یکه (و تنها) به سوی ما آمدید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم، وآنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سرتان رها کردید، وشفیعانی را که شریک در (امور) خود می پنداشتید با شما نمی بینیم، مسلماً (پیوند وروابط) میان شما بریده شده است، وآنچه را (خدایان وحامیان خود) می پنداشتید، از شما دور وگم شده اند