islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و چرا از چیزهایی که (هنگام ذبح) نام الله بر آنها برده شده نمی خورید؟! حال آنکه (الله) آنچه را بر شما حرام کرده، به روشنی بیان نموده است! مگر اینکه ناچار باشید. وهمانا بسیاری (از مردم) به خاطر هوی وهوس وبی دانشی (دیگران را) گمراه می کنند، بی گمان پروردگارت به (حال) تجاوز کاران داناتر است

وگناه آشکار وپنهان را رها کنید، همانا آنانکه مرتکب گناه می شوند، بزودی در برابر آنچه مرتکب می شوند، مجازات خواهند شد

واز آنچه (هنگام ذبح) نام الله بر آن برده نشده، نخورید وهمانا این (عمل) نافرمانی (و گناه) است وبه راستی شیاطین به دوستان خود (شبه های) القا می کنند، تا با شما مجادله کنند، واگر از آنها اطاعت کنید بی گمان مشرک خواهید بود

آیا کسی که (با کفر) مرده بود، پس (با هدایت) او را زنده کردیم، ونوری برایش قرار دادیم که با آن در (میان) مردم راه می رود، همانند کسی است که در تاریکیها باشد، واز آن خارج نگردد؟! این چنین برای کافران آنچه که انجام می دادند آراسته شده است

واين گونه در هر شهر ودياری, بزرگان (وسران) گنا ه کارانشان را قرار داديم, تا در آن نيرنگ کنند, ولی نمی دانند که جز با خودشان مکر نمی ورزند

وچون نشانه ای برای آنها بيايد, می گويند: «ماهر گز ايمان نمیآوريم, مگر اينکه همانند آنچه به پيامبران الله داده شده, (به ما هم) داده شود». الله آگاه تراست که رسالت خويش را کجا قرار دهد, بزودی به کسانی که مرتکب گناه شدند, به سزای مکری كه می ورزيدند؛ از جانب الله خواری, وعذاب سختی خواهد رسيد