islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


ای فرزندان آدم! به هنگام رفتن به مسجد (ودر هرنمازی) زينت خود را بر گيريد (ولباسهای شايسته بپوشيد) و(نيز) بخوريد وبياشاميد ولی اسراف نکنيد, بی گمان الله اسرافکاران را دوست نمی دارد

بگو: «چه کسی لباس (وزينتهای) را که الله برای بندگانش پديد آورده وروزی های پاکيزه را حرام کرده است؟!». بگو: «اين (چيزها) در زندگی دنيا, برای کسانی است که ايمان آورده اند, (اگر چه کافران نيز از آنها بهره مند می شوند اما) روز قيامت خاص (برای مومنان) خواهد بود. اين چنين آيات (خود) را برای گروهی که می دانند بيان می کنيم

بگو: «الله فقط کارهای زشت را, چه آشکارا باشد وچه پنهان, و(نيز) گناه وسرکشی بنا حق را؛ حرام کرده است, واين که چيزی را شريک الله قرار دهيد که الله دليلی بر (حقانيت) آن نازل نکرده است, وچيزی را که نمی دانيد به الله نسبت دهيد (حرام نموده است)

وبرای هر امتی زمان (ومدت معينی) است, پس هنگامی که اجلشان فرارسد, نه لحظه ای (از آن) تأخير کنند ونه (بر آن) پيشی گيرند

ای فرزندان آدم! هرگاه پيامبرانی از خود شما (به نزد شما) بيايند که آيات مرا برای شما بخوانند (از آنها پيروی کنيد) پس هرکس که پرهيزگاری کند و(اعمال خود را) اصلاح کند, نه ترسی بر آنهاست, ونه آنان اندوهگين شوند

وکسانی که آيات ما را تکذيب کنند, ودر برابر آن (گرد نکشی) و تکبر ورزند, آنان اهل دوزخند, جاودانه در آن خواهند ماند

پس چه کسی ستمکارتراست از کسی که بر الله دروغ می بندد, يا آيات او را تکذيب می کند؟! آنها نصيب (وبهره) شان از کتاب (لوح محفوظ, آنچه مقرر شده) به آنان می رسد, تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگيرند, گويند: «کجايند آن چيز هايی که به جای الله می پرستيديد؟!» (آنها) گويند: «آنها (نا بود) و گم شدند» وبر (زيان) خود گواهی دهند که کافر بوده اند