Ftwaa cheikh Mouhamad Ibn Salih AL-Oussaymine (yo Allah yaafo bhe)

Ftwaa cheikh Mouhamad Ibn Salih AL-Oussaymine (yo Allah yaafo bhe)

E Innde Alla jom yurmeende huuɓtodinnde jom yurmeende heeriinde

E Innde Alla jom yurmeende huuɓtodinnde jom yurmeende heeriinde

Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)

Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)

Introduction to Islam in Fulani Language

Introduction to Islam in Fulani Language

So ɗuum yawtii, fooftere ɓernde e weltaare mum e iwgol himmeeji e sunuuji; ko ɗuum kala neɗɗo yiilatoo, ko heen nguurndam mbelɗam heɓato; weltaare e weytaare ndañoo, ɗuum noon hina jogii sababuuji diina, tago e golle, ɗi dentataa so wonaa dow juulɓe timmuɓe, ko wonaaɓe ko hay sinno heɓii heen huunde ko sabu tiiɗnaare jom hakkillaji en nder mum en, ko ɓuri moƴƴude e heewde nafoore heen ko yawtiratɓe.

So ɗuum yawtii, fooftere ɓernde e weltaare mum e iwgol himmeeji e sunuuji; ko ɗuum kala neɗɗo yiilatoo, ko heen nguurndam mbelɗam heɓato; weltaare e weytaare ndañoo, ɗuum noon hina jogii sababuuji dii ...