So ɗuum yawtii, fooftere ɓernde e weltaare mum e iwgol himmeeji e sunuuji; ko ɗuum kala neɗɗo yiilatoo, ko heen nguurndam mbelɗam heɓato; weltaare e weytaare ndañoo, ɗuum noon hina jogii sababuuji diina, tago e golle, ɗi dentataa so wonaa dow juulɓe timmuɓe, ko wonaaɓe ko hay sinno heɓii heen huunde ko sabu tiiɗnaare jom hakkillaji en nder mum en, ko ɓuri moƴƴude e heewde nafoore heen ko yawtiratɓe.

So ɗuum yawtii, fooftere ɓernde e weltaare mum e iwgol himmeeji e sunuuji; ko ɗuum kala neɗɗo yiilatoo, ko heen nguurndam mbelɗam heɓato; weltaare e weytaare ndañoo, ɗuum noon hina jogii sababuuji dii ...

Ftwaa cheikh Mouhamad Ibn Salih AL-Oussaymine (yo Allah yaafo bhe)

Ftwaa cheikh Mouhamad Ibn Salih AL-Oussaymine (yo Allah yaafo bhe)

Allahou soubhanou wata aala wi: (  seytaane ko ganio mon jogiteemo ganio mon,  seytaano ko ganio mon feenudho)

Allahou soubhanou wata aala wi: ( seytaane ko ganio mon jogiteemo ganio mon, seytaano ko ganio mon feenudho)

Introduction to Islam in Fulani Language

Introduction to Islam in Fulani Language

Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)

Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)