" " ko wia fii djawdi e noone djawdi
 djoddi djuulugol e nelaado sallallahu alayhi wa sallam
djoddi djuulugol e nelaado sallallahu alayhi wa s ...
Video
 Laawi dadirdi fitna
Laawi dadirdi fitna
Video
 khutba fii yiite
khutba fii yiite
Video
 djokkugol sunna on
djokkugol sunna on
Video
 djibinnande nulaadho sallallahou alayhi wa sallam ha adi yo bhe nele
djibinnande nulaadho sallallahou alayhi wa sallam ...
Video
 yewtere fii kaawee alquraana
yewtere fii kaawee alquraana
Video
 lande e djaabayeedji
lande e djaabayeedji
Video
 fii juldeden
fii juldeden
Video
 sartiiji tuubuubuye
sartiiji tuubuubuye
Video
 landersquo; e jaabayeeji 9
landersquo; e jaabayeeji 9
Video