Ka Gwada kanka - Fassarar kalmomin Alqur'ani mai girma ( Juzu'u amma )

Ka Gwada kanka-Fassarar kalmomin Alqur'ani mai girma-Juzu'u amma

193


Salaah Abu Khaxir