Koyar Da Ibada A Cikin Hotuna

Koyar Da Ibada A Cikin Hotuna

92

Koyar Da Ibada A Cikin Hotuna


  • Tsarki Da Ruwa
  • Hukunce-Hukuncen Najasa
  • Saura
  • Kwanuka
  • Hukunce-Hukuncen Biyan Buqata
  • Sunnonin Fixira
  • Alwala
  • Shafa Akan Huffi Da Safa Da Karan-Xori Da Bandeji Da Makamancin Haka
  • Wanka
  • Taimama
  • Haila Da Jinin Cuta Da Na Biqi

  • Matsayin Sallah Da Hukuncinta
  • Kiran Sallah Da Iqama
  • Sharuxxan Ingancin Sallah
  • Daga Ladubban Sallah
  • Sutura
  • Siffar Yadda Ake Sallah
  • Hukunce-Hukuncen Sallah
  • Rukunan Sallah Da Wajibanta Da Sunnoninta
  • Sujjadar Godiya
  • Sallar Jam’i
  • Liman Da Koyi Da Liman
  • Sallar Masu Uzuri
  • Sallar Juma’a
  • Sallar Nafila
  • Sallar Roqon Ruwa
  • Sallar Kisfewar Rana Ko Wata
  • Sallolin Idi
  • Sallar Jana’iza

  • Falalar Azumi Da Hukuncinsa
  • rukunnan azumi| abubuwan da ke bata azumi| yadda ake azumi|
  • Lalurorin Da Suke Sa Asha Azumi A Ramadan
  • Azumin Nafila
  • Lailatul Qadari
  • I’itikafi

  • Hukuncin Zakka Da Sharxxanta
  • Zakkar Abin Da Yake Fitowa Daga Qasa
  • Zakkar Kuxi
  • Zakkar Kadarar Kasuwanci
  • Zakkar Dabbobin Ni’ima
  • Sauran Abubuwan Da Ake wa Zakka
  • Masu Cin Zakka Da Fitar Da Zakka
  • Zakkar Fidda Kai
  • Sadakar Taxauwu’i

  • Taqaitaccen Bayani A Kan Aikin Hajji
  • Hukunce-hukuncen aikin hajji da umara
  • Miqati
  • Ihrami
  • Aikin Hajji Da Talbiyya
  • Yadda Aikin Hajji Da Umara
  • Rukunai Da Wajibai Da Sunnonin Hajji
  • Rukunai Da Wajibai Da Sunnonin Umara
  • Fansa da Hadaya
  • Layya
  • Ziyarar Madinah, Falalarta Da Matsayinta

Tags:
Hukunce-hukuncen aikin hajji da umara