SAKO ZUWA GA ALHAZAI DA ’YAN UMRA


189


Tags:
Sallar Jam’i