Tafsirin ma'anar kalmomin Alƙur'ani Mai Girma Na ( Juzu'u amma )

Tafsirin ma'anar kalmomin Alƙur'ani Mai Girma Na ( Juzu'u amma )

240


Abdullahi Almaxruud