ALKUR’ANI MAI GIRMA Da Kuma Tarjaman Ma’anõninsa Zuwa Ga Harshen HAUSA


208


Tags:
Muhammad Ayyuub