Allah Maha Mulia dan Jaya

Allah Maha Mulia dan Jaya

130

Allah Maha Mulia dan Jaya

Allah maha Mulia.. Sembahan yang terpuji

Langit beserta isinya dan bumi beserta isinya bertasbih kepada-Nya..

Siapa yang lebih mengenal Allah maka ia akan lebih takut pada-Nya.

Malam dan apa yang diselimutinya, siang dan apa yang diteranginya, darat dan lautan, semuanya turut bertasbih dengan memuji-Nya dan mengagungkan-Nya.

Allah berfirman: &"Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka&" (Q.S. al Isra&":44).

Allah zat yang paling dikenal, tidak perlu diperkenalkan… setiap hati mengenalnya dan setiap jiwa luluh untuk mengenalnya

Allah disembah oleh hati, jiwa mengharapkan pengampunan-Nya dan seluruh makhluk terhibur dengan mengingat-Nya.

Allah menjadikan hati manusia kusut, berberai dan miskin secara fitrah, tidak dapat disatukan dan menjadikannya kaya kecuali jika hamba bersandar kepada-Nya.

Allah adalah nama dari zat yang disembah, memiliki seluruh sifat indah

Hamba butuh kepada Allah Ta&"ala

Seorang hamba butuh kepada tempat berlindung untuk melindunginya dari segala kesulitan, dan ia difitrahkan seperti itu; oleh karena itu ia butuh kepada Tuhannya dalam segala kondisi, senantiasa mencari ridha-Nya; karena ia akan berjumpa dengan-Nya

Segala bekal selain iman akan sirna dan segala sandaran dan bantuan selain Allah akan runtuh.

Jika hamba butuh kepada Allah dan telah menjalankan tugas-tugasnya, yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dan bersabar, Allah akan menjadikannya pemimpin makhluk , pemimpin yang diikuti: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami (Q.S. as Sajadah:24)

Dengan demikian Allah menjadikan sabar dan yakin sebab meraih kepemimpinan dalam agama.

Kemuliaan ilmu tentang Allah

Merupakan kemurahan Allah terhadap hamaba-Nya bahwa Ia memudahkannya untuk mengenal-Nya

Kemulian ilmu tergantung pada kemulian apa yang dipelajari, dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Jalla wa&"Azza, mengenal sifat dan nama-nama-Nya dan konsekuensi hikmah dan hak-Nya terhadap makhluk, oleh karena itu tauhid adalah inti agama, hampir sepertiga al Qur&"an menjelaskan dengan gamblang tentang tauhid.

Dalam segala sesuatu ada tanda kebesaran-Nya:

Mari sejenak kita memperhatikan sebagian ayat al Qur&"an bagi orang yang berakal, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang maha Esa yang bergantung pada-Nya segala sesuatu, Dia berfirman: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (Q.S. az Zariyat:20-21)

Dan firman-Nya: Katakanlah: &"Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi&" (Q.S. Yunus:101)

Dan firman-Nya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas&"Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa&"at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?. Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Yunus:3-6)

Dan firman-Nya Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): &"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S. Ali Imran:190-191)

Dia juga berfirman: Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini (Q.S. al Jatsiah:4)

Dan firman-Nya: maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? (Q.S. al Hajj:46)

Dan firman-Nya: Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun? (Q.S. Qaf:6)

Dan firman-Nya: (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu (Q.S. an Naml:88)

Dan firman-Nya: Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal (Q.S. Thaha:54)

Tags:
Hukum-Hukum Haji dan Umrah