គម្ពីគូរ៉ាបកប្រែ | ហ្សាការីយ៉ា អាដាម | សាហ្ពាក | អាយ៉ាត់ 1
ស៊ូរ៉ាត
អាយ៉ាត់
ជាផ្នែកមួយ

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير

ស៊ូរ៉ាត សាហ្ពាក 1

សម្រាប់អល់ឡោះ ។ដែលកម្មសិទ្ធិរបស់លោក គឺអ្វីដែលមាននៅឯមេឃទាំងឡាយ និងអ្វីដែលមាននៅឯផែនដី ហើយសម្រាប់លោក គឺការសរសើរនៅថ្ងៃអវសាន។ ហើយលោកជាអ្នកគតិបណ្ឌិតបំផុត ជាអ្នកដឹងជ្រាបបំផុត