គម្ពីគូរ៉ាបកប្រែ | ហ្សាការីយ៉ា អាដាម | អាល់ហ្គ៍ស្ស៊ីយ៉ះ | អាយ៉ាត់ 1
ស៊ូរ៉ាត
អាយ៉ាត់
ជាផ្នែកមួយ

هل أتاك حديث الغاشية

ស៊ូរ៉ាត អាល់ហ្គ៍ស្ស៊ីយ៉ះ 1

តើបានមកដល់អ្នកហើយឬ នៅរឿងគ្របដណ្តប់?