" " ពិធីប្រគល់សៀវភៅសិក្សាឥស្លាមនិងសម្ភោធការិយាល័យអប់រំឥស្លាមកម្ពុជា