ෑ¸ඨීධ්«ඛ්ඳීඨි දූඨීæටඨිAලූිඨි ඡඨී®zඨි°ධ් ¸ඨිඩඨිඬ් ¤ද්‍යච්Ãඳිඞීඹඨි¼ඨිඛ් දූඨිæඳූඨීඳි:ﷺ-ටඨිඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ඳිÃඳීම්¤Azඨි ºච්ලුටඨි ඩඨිටඨි®ඛ් දූඨිæAසඨිඛ්අරි¹zඨිටඨිඛ්ග

ෑ¸ඨීධ්«ඛ්ඳීඨි දූඨීæටඨිAලූිඨි ඡඨී®zඨි°ධ් ¸ඨිඩඨිඬ් ¤ද්‍යච්Ãඳිඞීඹඨි¼ඨිඛ් දූඨිæඳූඨීඳි:ﷺ-ටඨිඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ඳිÃඳීම්¤Azඨි ºච්ලුටඨි ඩඨිටඨි®ඛ් දූඨිæAසඨිඛ්අරි¹zඨිටඨිඛ්ග

¸ඨිඳූඨිජි¸ඨිඛ්ඟඅඹඨි¼ඨිඛ් ක‍¯ඨීධ්ºඨි¤ඹච් «ඛ්øඨි®ඛ්ග ක‍ඳූඨිඳීඨි දැඨීAඅ ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨිඳූඨිසඨීzිඨීඳීඨිඳූඨිඛි දූඨිæඳූඨීඳි ඳූඨිඛ්ඛ්ºඨිඳූඨිඛ්ඩිzම්ටඨිඳූඨිටඨි ඳූච්ඛ්ïච් ක‍ඳූඨිටඨි ¸ඨිඬීºඨීර්‍යඹඨි¼ඨි ඳූච්ඛ්ïච් ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ක‍ඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ක‍Aඩඨිඬ් ඳිඳීඨිzඨි ඳූඨිටච්ඹච් ක‍ඳීඨිඛ්¸ඨිව¸ඨිඛ්ඳූඨිඳූඨිටඨි ඳූච්ඛ්ïච් ඳූඨි¶ජි¸ඨි°ග

¸ඨිඳූඨිජි¸ඨිඛ්ඟඅඹඨි¼ඨිඛ් ක‍¯ඨීධ්ºඨි¤ඹච් «ඛ්øඨි®ඛ්ග ක‍ඳූඨිඳීඨි දැඨීAඅ ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨිඳූඨිසඨීzිඨීඳීඨිඳූඨිඛි දූඨිæඳූඨීඳි ඳූඨිඛ්ඛ්ºඨිඳූඨිඛ්ඩිzම්ටඨිඳූඨිටඨි ඳූච්ඛ්ïච් ක‍ඳූඨිටඨි ¸ඨිඬීºඨීර්‍යඹඨි¼ඨි ඳූච්ඛ්ïච් ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ක‍ඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ක‍Aඩඨිඬ් ඳිඳීඨ ...

¸ඨිඬීඹඨිජිzඨි°ධ් ඳූඨිඛ්»¼ච්Aසඨිඛ්ටඨි ¹ට්අ ºච්Ãඪටඨිඛ්ඩඨිඟzච්රෑ ක‍°ධ් ක‍ඳූඨිවඹච්ලුøඨික්‍ෂටඨි ණඳීච්®ධ් ¹zඨිÞඹච්ලුAරටඨිඛ්ඩඨිඟzච්රෑ

¸ඨිඬීඹඨිජිzඨි°ධ් ඳූඨිඛ්»¼ච්Aසඨිඛ්ටඨි ¹ට්අ ºච්Ãඪටඨිඛ්ඩඨිඟzච්රෑ ක‍°ධ් ක‍ඳූඨිවඹච්ලුøඨික්‍ෂටඨි ණඳීච්®ධ් ¹zඨිÞඹච්ලුAරටඨිඛ්ඩඨිඟzච්රෑ