¸ඨි»Ãºඨිඛ්¯ම් දීඛ්ීඨීව ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨි»Ãºම් ඳූඨිඛ්ඛ්¹ධ්ඳූඨිසම්ඳීඨි°ධ්ටඨිඛ්ඳූඨි ºඨිඳිøච්ලුAzඨිටඨි°ධ් ෘෑදැඨී:-ටඨිඳූඨිටඨිඛ් ºච්üඨිඛ්ඩඨීඟටච්ථ

¸ඨි»Ãºඨිඛ්¯ම් දීඛ්ීඨීව ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨි»Ãºම් ඳූඨිඛ්ඛ්¹ධ්ඳූඨිසම්ඳීඨි°ධ්ටඨිඛ්ඳූඨි ºඨිඳිøච්ලුAzඨිටඨි°ධ් ෘෑදැඨී:-ටඨිඳූඨිටඨිඛ් ºච්üඨිඛ්ඩඨීඟටච්ථ

¸ඨිඳූඨිජි¸ඨිඛ්ඟඅඹඨි¼ඨිඛ් ක‍¯ඨීධ්ºඨි¤ඹච් «ඛ්øඨි®ඛ්ග ක‍ඳූඨිඳීඨි දැඨීAඅ ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨිඳූඨිසඨීzිඨීඳීඨිඳූඨිඛි දූඨිæඳූඨීඳි ඳූඨිඛ්ඛ්ºඨිඳූඨිඛ්ඩිzම්ටඨිඳූඨිටඨි ඳූච්ඛ්ïච් ක‍ඳූඨිටඨි ¸ඨිඬීºඨීර්‍යඹඨි¼ඨි ඳූච්ඛ්ïච් ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ක‍ඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ක‍Aඩඨිඬ් ඳිඳීඨිzඨි ඳූඨිටච්ඹච් ක‍ඳීඨිඛ්¸ඨිව¸ඨිඛ්ඳූඨිඳූඨිටඨි ඳූච්ඛ්ïච් ඳූඨි¶ජි¸ඨි°ග

¸ඨිඳූඨිජි¸ඨිඛ්ඟඅඹඨි¼ඨිඛ් ක‍¯ඨීධ්ºඨි¤ඹච් «ඛ්øඨි®ඛ්ග ක‍ඳූඨිඳීඨි දැඨීAඅ ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨිඳූඨිසඨීzිඨීඳීඨිඳූඨිඛි දූඨිæඳූඨීඳි ඳූඨිඛ්ඛ්ºඨිඳූඨිඛ්ඩිzම්ටඨිඳූඨිටඨි ඳූච්ඛ්ïච් ක‍ඳූඨිටඨි ¸ඨිඬීºඨීර්‍යඹඨි¼ඨි ඳූච්ඛ් ...

  දූඨිæඳූඨීඳි:-ටඨිඳූඨිටඨි Zඨිටච්ඬ්Aසඨිඛ්°ධ් ෑ®ධ්zඨි ºඨි®ඳූඨිඛි «දැඨීඬී¸ඨීZඨීටඨිඹඨි¼ඨිඛ් ෑඅඟÃ්ඳීඨි ඡඨී®zඨි°ධ් ඳූඨිඛ්ඛ්¹ධ්ඳූඨිසම් ¸ඨිඳූඨිඛ්ලුºඨිzඨි°ධ් ඳීච්¯ච්Aසඨිඛ්ලුවzච්ග ක‍ඳූඨිඛිඹඨි¼ඨිඳීඨිඛ්රි zඨිදිරඞීÃඡඨිව¸ඨි®ඛ් දූඬටච්ලුûඩඨිඬ්ඳූඨිඛි දැඨිූඟ «ඛ්Ãව දූඨිæAසඨිඛ්අරි¸ඨිඛ්අඟzච්ග

දූඨිæඳූඨීඳි:-ටඨිඳූඨිටඨි Zඨිටච්ඬ්Aසඨිඛ්°ධ් ෑ®ධ්zඨි ºඨි®ඳූඨිඛි «දැඨීඬී¸ඨීZඨීටඨිඹඨි¼ඨිඛ් ෑඅඟÃ්ඳීඨි ඡඨී®zඨි°ධ් ඳූඨිඛ්ඛ්¹ධ්ඳූඨිසම් ¸ඨිඳූඨිඛ්ලුºඨිzඨි°ධ් ඳීච්¯ච්Aසඨිඛ්ලුවzච්ග ක‍ඳූඨිඛිඹඨි¼ඨිඳීඨිඛ්රි zඨිදිර ...