¸ඨි»Ãºඨිඛ්¯ම් දීඛ්ීඨීව ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨි»Ãºම් ඳූඨිඛ්ඛ්¹ධ්ඳූඨිසම්ඳීඨි°ධ්ටඨිඛ්ඳූඨි ºඨිඳිøච්ලුAzඨිටඨි°ධ් ෘෑදැඨී:-ටඨිඳූඨිටඨිඛ් ºච්üඨිඛ්ඩඨීඟටච්ථ

¸ඨි»Ãºඨිඛ්¯ම් දීඛ්ීඨීව ඳූඨිඛ්ඩඨිඛ්ඟ ¸ඨි»Ãºම් ඳූඨිඛ්ඛ්¹ධ්ඳූඨිසම්ඳීඨි°ධ්ටඨිඛ්ඳූඨි ºඨිඳිøච්ලුAzඨිටඨි°ධ් ෘෑදැඨී:-ටඨිඳූඨිටඨිඛ් ºච්üඨිඛ්ඩඨීඟටච්ථ

ෑ¸ඨීධ්«ඛ්ඳීඨි දූඨීæටඨිAලූිඨි ඡඨී®zඨි°ධ් ¸ඨිඩඨිඬ් ¤ද්‍යච්Ãඳිඞීඹඨි¼ඨිඛ් දූඨිæඳූඨීඳි:ﷺ-ටඨිඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ඳිÃඳීම්¤Azඨි ºච්ලුටඨි ඩඨිටඨි®ඛ් දූඨිæAසඨිඛ්අරි¹zඨිටඨිඛ්ග

ෑ¸ඨීධ්«ඛ්ඳීඨි දූඨීæටඨිAලූිඨි ඡඨී®zඨි°ධ් ¸ඨිඩඨිඬ් ¤ද්‍යච්Ãඳිඞීඹඨි¼ඨිඛ් දූඨිæඳූඨීඳි:ﷺ-ටඨිඳූඨිටඨිඳීඨිඛ්රි ඳිÃඳීම්¤Azඨි ºච්ලුටඨි ඩඨිටඨි®ඛ් දූඨිæAසඨිඛ්අරි¹zඨිටඨිඛ්ග