" "
je`een asxaan qiyaaman dhiyaatu`uu gabrittiin go-oftitti isi`ii, ifitti dhalu. ma`anaan haati goftittii dhalu`uu ilmaan haadhatti hammaatanii akka gooftittiin gabrittii isi`ii bulchitutti haadha isaanii bulchu`u, arrabaafii, xiqqeessu`un kun alaamaa qiyaaman dhiyaatu'uti

je`een asxaan qiyaaman dhiyaatu`uu gabrittiin go-oftitti isi`ii, ifitti dhalu. ma`anaan haati goftittii dhalu`uu ilmaan haadhatti hammaatanii akka gooftittiin gabrittii isi`ii bulchitutti haadha isaan ...

                                                                      

                                 &n ...

nama waa bitu`uf ,waa gatii, godhu’utti jiru,kan abbaan meeshaadhaa, dhibbattin sii gurgura je`uun,kan namichi bitu`uu deemu ,lakkii shantaman sii kenna je`uunitti, dhuftee , nama gurguru, gargaaru`uu jecha, saddeettaman sii kenna , yoo jetteen , kan bitii garaadhaa hin qabne , namicha bitu jaynoomsu`uuf deemta malee , dalagaa tun { najshii } je`amti , akkana jechuun: nama bitu san gowwuumsu je`amti sun isa duchiiftee , waan bitu`u hin muratin bichisisu`uuf deemta. kun waan Rabbiifii namnilleen jibbuu , irraa fagaadhaa .

nama waa bitu`uf ,waa gatii, godhu’utti jiru,kan abbaan meeshaadhaa, dhibbattin sii gurgura je`uun,kan namichi bitu`uu deemu ,lakkii shantaman sii kenna je`uunitti, dhuftee , nama gurguru, gargaaru`uu ...

10………………………………….………………………………………………………28 11……………………………………………….……………………………………………29 12……………………………………………………………………………………………31 13…………………………….………………………………………………………………32 14……………………………….…….…………………………………………………….34   15………………………………..……..………………………………………………….36  16……………………………….…………..…………………………………………….38  17……………………………….………………………………………………………….40  18……………………………..………..………………………………………………….42  19……………………………………..………………………………………………….44  20…………………………………….…………………………………………………..45  21…………………………………………………………………………………………….47  22…………………………………………………………………………………………49

10………………………………….………………………………………………………28 11……………………………………………….……………………………………………29 12……………………………………………………………………………………………31 13…………………………….………………………………………………………………32 14……………………………….…….…………………………………………………… ...

ibaaddanii, namni ni gabroottan Rabbirraa akkaan Rabbi sodaatu nabi Muhammadi nageenyi isarratti haa jiraatuu . Duuba odoo hundi keessan akka nabi Muhammaditti S.A.W. na ibaaddanii, qabeenya, takkaa mulkii tiyyarratti , waa takka waan naa ida`u hin qabu .

ibaaddanii, namni ni gabroottan Rabbirraa akkaan Rabbi sodaatu nabi Muhammadi nageenyi isarratti haa jiraatuu . Duuba odoo hundi keessan akka nabi Muhammaditti S.A.W. na ibaaddanii, qabeenya, takkaa m ...