deynii , takkaa mu-goota , isarraa fuudhee , waan isaaf galchu dhabeef ,dubbii laaffise , qa-axaroo achi dheeresseefii , hanga horii argatee , isaa kafaluu danfayutti, tak-kaa deyniidharraa yookaa mugoo-tarraa waa dhiisefii, irraa isa qulqulle-eysee , akkatti rakkoo keessaa isa baase

deynii , takkaa mu-goota , isarraa fuudhee , waan isaaf galchu dhabeef ,dubbii laaffise , qa-axaroo achi dheeresseefii , hanga horii argatee , isaa kafaluu danfayutti, tak-kaa deyniidharraa yookaa mug ...

Eeganaa-Diin (Amantiin) teenya tan islaamaa tun amantii jaalatamtuu, guutamtuu ir'uu hinqabne. Aqiidaa, ibaadaa, jiruu hawaasummaa, namusootaa fi kanneen birootis heera guutuu uf keessaa qabdi. kitaabni kun yeroo duraatiif wayee naamusoota islaamaa kan dubbatu walitti qabee qopheesse eegasii afaan keenya afaan oromootti hike.

Eeganaa-Diin (Amantiin) teenya tan islaamaa tun amantii jaalatamtuu, guutamtuu ir'uu hinqabne. Aqiidaa, ibaadaa, jiruu hawaasummaa, namusootaa fi kanneen birootis heera guutuu uf keessaa qabdi. kitaab ...

Mata duree                                     Fuula

Mata duree                               &nbs ...

Nabiin s.a.w. akkana jedhan"Jannata hinseentan hanga amantanitti,hinamanne hanga waljaalattanitti,mee waan yoo isa hojjattan waljaalattan isinii himuu? Salaamtaa heddummessaa jidduu tessanitti."muslimtu galmeesse.

Nabiin s.a.w. akkana jedhan"Jannata hinseentan hanga amantanitti,hinamanne hanga waljaalattanitti,mee waan yoo isa hojjattan waljaalattan isinii himuu? Salaamtaa heddummessaa jidduu tessanitti."muslim ...

Namni waan dubba-nne jalqaba guyya`aa dalage, qaama isarraa zakaa baase namni guyyaa hunda waan dubbanne san dalagu`urraa da-dhabe yoo ka`ee rak`aa lama waytii waar`ee salaate akkuma , sadaqoota , dubbanne san hunda dalageeti. Maalif salaanni waan humana hundaan dalagan .duuba nama salaatu humniti isaa hundi waajiba isi`iitin dhaabbatte .

Namni waan dubba-nne jalqaba guyya`aa dalage, qaama isarraa zakaa baase namni guyyaa hunda waan dubbanne san dalagu`urraa da-dhabe yoo ka`ee rak`aa lama waytii waar`ee salaate akkuma , sadaqoota , dub ...