&n ...

                                                                      

                                 &n ...

Mata duree                                      fuula

Mata duree                               &nbs ...

Mata duree                                     fuula

Mata duree                               &nbs ...

Namni waan dubba-nne jalqaba guyya`aa dalage, qaama isarraa zakaa baase namni guyyaa hunda waan dubbanne san dalagu`urraa da-dhabe yoo ka`ee rak`aa lama waytii waar`ee salaate akkuma , sadaqoota , dubbanne san hunda dalageeti. Maalif salaanni waan humana hundaan dalagan .duuba nama salaatu humniti isaa hundi waajiba isi`iitin dhaabbatte .

Namni waan dubba-nne jalqaba guyya`aa dalage, qaama isarraa zakaa baase namni guyyaa hunda waan dubbanne san dalagu`urraa da-dhabe yoo ka`ee rak`aa lama waytii waar`ee salaate akkuma , sadaqoota , dub ...