دحرام مال نه ځان ساتل د ايمان برخه ده
دحرام مال نه ځان ساتل د ايمان برخه ده
Video
 دكتاب التوحيد درسي سلسله (19)
دكتاب التوحيد درسي سلسله (19)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (42)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (42)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (31)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (31)
Video
 امربالمعروف او نهي عن المنکر دايمان برخه ده .
امربالمعروف او نهي عن المنکر دايمان برخه ده .
Video
 د امیر خبره منل دایمان برخه ده
د امیر خبره منل دایمان برخه ده
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 01 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 01 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (43)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (43)
Video
 د كتاب التوحيد درسي سلسه ( 29)
د كتاب التوحيد درسي سلسه ( 29)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 10 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 10 )
Video