په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده
په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (41)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (41)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 13 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 13 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (28)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (28)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (25)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (25)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )
Video
 (۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
(۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (35)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (35)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 11 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 11 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (27)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (27)
Video