الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده
الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده
Video
 (۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
(۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
Video
 په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده
په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (36)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (36)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (23)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (23)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 07 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 07 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 08 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 08 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 03 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 03 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )
Video
 په ملائکو باندي ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده
په ملائکو باندي ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه ...
Video