د کتاب التوحید درسي سلسله ( 12 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 12 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (42)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (42)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 11 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 11 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 06 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 06 )
Video
 دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده
دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده
Video
 په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده
په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده
Video
 (۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
(۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 05 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 05 )
Video
 په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده
په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده
Video