لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (27)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (27)
Video
 په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده
په نيکې خوشحالي او په ګناه خپګان د ايمان برخه ده
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 03 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 03 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (35)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (35)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (23)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (23)
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسله ( 01 )
د کتاب التوحید درسي سلسله ( 01 )
Video
 د کتاب التوحید درسي سلسلة (36)
د کتاب التوحید درسي سلسلة (36)
Video
 دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده
دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده
Video
 امربالمعروف او نهي عن المنکر دايمان برخه ده .
امربالمعروف او نهي عن المنکر دايمان برخه ده .
Video