islamkingdomfaceBook


Kuwa Gaaloobay oo ehlu Kitaabka ah iyo Gaaladii waxay gali Naarta Jahannama ayna Ini waari dhexdeeda, kuwaasina waa kuwa ugli sharbadan khalqiga.

Kuwa rumeeyayse xaqa Camalfiicanna falay kuwaasi waa kuwa ugu khayr badan khalqiga.

Abaalkooda ay Eebe agtiisa kii leeyihiin waa Jannooyin Nagaadi, dhexdeedana ay dureeri Wabiyaal ay kuna waari dhexdeeda waligood, Eebaa ka raalli noqday iyana way ka raali noqdeen, arrintaasna waxay u sugnaatay Ruusii Eeba ka yaaba.

Marka DHulka la gilgilo.

Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii (wixii ku aasnaa).

Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay.

Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda.

Maxaayeelay Eebaa u waxyooday.

Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.

Ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki.

Kiise wax yar oo shar fala wuu arki.

Eebe wuxuu ku dhaartay Fardaha Jahaadka u orda iyagoo qaylyi.

iyo kuwa dabka Qoobkooda ku ifiya (guuraha).

Iyo kuwa Cadawga weerara Subaxdii.

Ee Boodhka kiciya.

Cadawgana dhexgala.