islamkingdomfaceBook


saas ma aha Ee waxaad Jeceshihiin Dadow tan soo Dagdagaysa (Adduunyada).

Waxaadna ka tagaysaan aakhiro.

Wajiyaal Maalintaas way ifi.

Eebeheedna way Eegi.

Wajiyaalna Maalintaas way kaduudsami.

Waxayna hubtaa in lugu fali Balaayo.

Saas ma aha ee markay naftu gaadho Duunta (Waqtiga Geerida).

Oo la Dhoho uaa ku tufi.

Oo uu Yaqiinsado inuu Dhiman.

Oo labada Dhudhun isku marmaan (sakaraad Dartiis).

Eebahaa Xaggiisaa la aadi.

Mase Rumaynin Gaalku Xaqa mana tukannin.

Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.

Wuxuuna aaday Ehelkiisii isagoo kibirsan.

Halaag Buuse Mutaa.

Haddana Halaagbuu Mutaa.

Ma wuxuu u maleeyay Dadku in looga tagi Bilaash (Dan la'aan).

Miyuusan ahayn Dhibic mani ah oo la Dhibciyo.

Markaas Noqoto xinjir oo Eebe Abuuro Ekeeyana.

Kana yeelo Labadii Nooc lab iyo Dhaddig.

Eebaha Saas kara miyuusan Awoodin inuu soo Nooleeyo wixii Dhintay.

Dhab ahaan waxaa dadka soo maray waqti wax la sheego uusan ahayn (uusan jirin).

Annagaa ka abuuray dadka dhibic isku Dheehan, Imtixaan Dartiis, waxaana ka yeellay wax maqle wax arka ah.

Annagaa Dadka tusinnay Jidka, waxayna Noqdeen mid Shukriya (mahadiya) iyo mid Gaalnimo Badan.

Annagaa u darabnay Gaalada silsilado iyo katinado iyo naarta Saciira.

kuwa Baarriyiinta ah waxay ka cabbi weel Buuxa oo lagu Dheehay kaafuur.