islamkingdomfaceBook


ee kayeelay Quraanka Qaybo.

Eebahaa baan ku dhaartaye waan warsanaynaa dhammaantood.

waxay falayeen.

ee Muuji waxa lagu fari iskagana jeedso Mushrikiinta.

anagaa kaa kaafiyeyna kuwa jeesjeesa.

ee yeela Eebe Miciisa Ilaah kale wayna ogaan doonaan (waxa ku dhaca).

waxaana ognahay Laabtaadu inay ka cidhiidhyami waxay sheegi (oo xun).

ee ku Tasbiixso mahadda Eebahaa ahawna kuwa Sujuuda.

Caabudna Eebahaa intay Yaqiintu kaaga timaaddo (Geeridu).

waxaa yimid amarkii Eebe Qiyaamihii (iyo ciqaab) ee ha dedejisanina, waxaa ka nasahan oo sarreeya Eebe waxay la wadaajin.

wuxuu ku soo dejiyaa Malaa'igta waxyi oo amarkiisa ka mida cidduu doono oo addoomadiisa ka mida oo ah ugu diga inaan Ilaahay mooyee Eebe kale jirin ee ani uun iga dhawrsada.

wuxuu u abuuray Eebe Samooyinka iyo Dhulka xaq, wuuna ka sarreeya waxay la wadaajin.

wuxuu ka abuuray dadka dhibic markaasuu noqdaa dood badane cad.

xoolahana wuu idiin abuuray dhexdoodana waxaa ah dugaal iyo nacfi xaggeedaadna ka cuntaan.

quruxbaana idiinku sugan dhexdooda markaad dheelmaysaan iyo markaad foofinaysaan.