Tarjumaadda Qur'aanka | so-abduh | Az-Zumar | Aya 1
Sura
Aya
qaybta

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

Sura Az-Zumar 1

Soo dajinta Kitaabka (Quraanka) wuxuu ka ahaaday xagga Eebaha adkaada ee falka san.