Në betejën  e Bedrit Allahu i lartësuar e shkatërroi parinë e fisit Kurejsh dhe ata u hodhën në pusin e Bedrit të quajtur El Kalib. Pasi që përfundoi beteja, i Dërguari i Allahut qëndroi buzë kalibit dhe i thirri jobesimtarët të vdekur, që ishin hedhur aty, me emrat e tyre, duke thënë:

  Në betejën  e Bedrit Allahu i lartësuar e shkatërroi parinë e fisit Kurejsh dhe ata u hodhën në pusin e Bedrit të quajtur El Kalib. Pasi që përfundoi beteja, i Dërguari i Allahut qëndroi b ...

Një gjykatës i Uasitit (një qytet në Irak), me dëshirën për të pasur një referencë të doktrinës islame për veten dhe familjen e tij, i kërkoi Shejhut të Islamit, Ibn Tejmijes t'ia shkruante një libër në këtë fushë. Shejhu iu përgjigj duke shkruar: (Mexhu'ul fetaua 3/129-159 )

Një gjykatës i Uasitit (një qytet në Irak), me dëshirën për të pasur një referencë të doktrinës islame për veten dhe familjen e tij, i kërkoi Shejhut të Islamit, Ibn Tejmijes t'ia shkruante një libër ...

     Nuk është transmetuar në Kuranin Fisnik apo Synetin autentik – me sa dimë ne – sqarimi për gjuhën të cilën e flasin banorët e Xhenetit përveç një hadithi nga Pejgamberi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) por, që është i dobët dhe disa fjalë (Athar) të dijetarëve.

     Nuk është transmetuar në Kuranin Fisnik apo Synetin autentik – me sa dimë ne – sqarimi për gjuhën të cilën e flasin banorët e Xhenetit përveç një hadithi nga Pejgamberi (lavdë ...

     Gazeta “The Independent” ka cituar një raport të zgjeruar i cili ka bërë studimin e këtij fenomeni, që edhe përkundër sulmit ndaj Islamit pas përhapjes së asaj që u përshkrua si “Islami i dhunshëm në botë në vitet e fundit”, megjithatë mijëra britanikë përqafojnë këtë fe për çdo vit.

     Gazeta “The Independent” ka cituar një raport të zgjeruar i cili ka bërë studimin e këtij fenomeni, që edhe përkundër sulmit ndaj Islamit pas përhapjes së asaj që u përshkrua ...

     Gënjeshtra është prej veseve të këqija, kurse të gjitha sheriatet kanë tërhequr vërejtjen nga ky ves, natyra e pastër e mohon atë, e në këtë pajtohen të gjithë njerëzit me moral dhe mendje të shëndoshë.

     Gënjeshtra është prej veseve të këqija, kurse të gjitha sheriatet kanë tërhequr vërejtjen nga ky ves, natyra e pastër e mohon atë, e në këtë pajtohen të gjithë njerëzit me mor ...