islamkingdomfaceBook


Alif lam ra. DETTA ÄR budskap ur Skriften, en Koran, klar i sig själv och som ger en klar framställning av sanningen.

Kanske skall de [en gång], dessa som framhärdar i att förneka den, önska att de hade underkastat sig Guds vilja [medan det ännu var tid].

Låt dem frossa och njuta [fröjderna i] detta liv och låt deras [samveten] sövas av hoppet [att räkenskapens Stund aldrig kommer]. Tids nog skall de få veta [sanningen].

Vi har aldrig låtit ett folk förgås utan att först utsätta en frist för dem.

Inget folk kan vare sig förkorta eller förlänga den för dem [utsatta] fristen.

De [som förnekar sanningen] säger: "Du måste vara galen, du som [påstår att] denna Koran har uppenbarats för dig!

Varför har du inte kommit till oss med änglarna [i följe], om du är en av dem som talar sanning?"

Vi sänder inte änglarna annat än med den slutliga Sanningen, och [tvivlarna] får då ingen [ytterligare] frist.

Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!

ÄVEN FÖRE din tid [Muhammad] sände Vi [Våra sändebud] till folken i det förgångna,

men inget sändebud kom till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom.

Och [samma motstånd mot förkunnelsen] låter Vi genomsyra dessa obotfärdiga syndares hjärtan.

De tror inte på den trots att [de vet vad som hände] dessa äldre folk.

Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken],

skulle de säkerligen säga: "Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!"